Gå videre til innhold
Bildet over viser forlag til ny utvikling av Etterstad base, sett fra sør. (Sporveien/Illustrasjon: PIR2 Oslo/Luce atelier).
Bildet over viser forlag til ny utvikling av Etterstad base, sett fra sør. (Sporveien/Illustrasjon: PIR2 Oslo/Luce atelier).

Pressemelding -

Sporveien med store planer for Etterstad

Vil legge lokk over driftsbasen til T-banen: Nye boliger, kontorer og andre næringsarealer, kulturarenaer og grønne parkanlegg, ligger i planene på Etterstad, når Sporveien nå går i gang med å oppgradere sin driftsbase i området.

– Samtidig som vi oppgraderer basen, ønsker vi å utvikle nærområdet ved å lage et attraktivt- og mer tilgjengelig byrom på Etterstad. Dette vil også bidra til en effektiv knutepunktfortetting til Helsfyr T, sier Magnus Hellerud Rongved, direktør for eiendom og kommersiell utvikling i Sporveien.

Tirsdag 21. november inviterte Sporveien til informasjonsmøte for naboer til T-banens driftsbase på Etterstadsletta. Her fikk de fremmøtte presentert Sporveiens planforslag for Etterstad base, som skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon for fremtidens T-banedrift. I sammenheng med oppgradering av driftsbasen tilrettelegges det i planarbeidet også for utvikling av nærområdet.

Et helt nytt byrom med lokk over T-banens base

Sporveien varslet i november 2020 oppstart av planarbeid på Etterstad base. Sentralt i prosjektet står et dekkende lokk over dagens baseområde med en tilhørende arealutvikling. En hovedmålsetning er å åpne opp og tilgjengeliggjøre området, og å legge til rette for gode løsninger som binder områdene Helsfyr, Bryn og Etterstad tettere sammen. En sammenhengende byutvikling vil gi et helt nytt tilbud til lokalmiljøet, og Sporveien har gjennom prosessen vært i dialog med omkringliggende grunneiere.

«Sporveien er opptatt av å ivareta naboer og interessenter. Nå håper vi å få flere innspill fra de som bor på Etterstad - både på hva som fungerer godt, og hva som er ønskelig å forbedre i området. Prosjektet har målsetning om å skape gode byrom for lokalmiljøet, og bryte ned dagens barriere som er til hinder for en helhetlig byutvikling. For å lykkes med dette er det viktig med innspill fra de som kjenner området best», sier Magnus Hellerud Rongved, direktør for eiendom og kommersiell utvikling i Sporveien.


Helhetlig byutvikling for et åpnere nærområde

Etterstad base er en av Sporveiens to baser for vedlikehold av T-banen i Oslo. Herfra gjennomføres vedlikehold av T-banens infrastruktur, så som spor, strømforsyning, signalanlegg, vask av stasjonsanlegg og snørydding. Arbeidet utføres i stor grad om natten mens T-banen er stengt. Driftsbasen er i dag lukket for allmennheten, og kan oppleves som en barriere i området. Med økt satsing på kollektivtransport, flere avganger og utvidelse av T-banenettet med Fornebubanen i 2029, er det behov for en modernisering av driftsbasen på Etterstad.

«For å drifte morgendagens T-bane i tråd med forventningene, må Sporveien stadig jobbe med forbedring og effektivisering. En ny driftsbase på Etterstad er et viktig grep for å sikre denne effektiviseringen. Samtidig som et lokk over basen vil redusere støy for omgivelsene og nabolaget, ønsker vi å bryte opp denne barrieren, og tilrettelegge for nye forbindelser, og en helt ny- og attraktiv utvikling av området», poengterer Rongved.


Krevende kombinasjonsbygg

Å bygge et kombinasjonsbygg slik det nå reguleres for på Etterstad er svært krevende, og det har derfor sjeldent vært gjort i norsk sammenheng. Likevel er det viktig å utforske en kombinasjon av de kritiske driftsfunksjonene Sporveien har for et velfungerende kollektivsystem i Oslo sammen med andre samfunnsnyttige formål. Forslagene legger derfor opp til en mulig kombinasjon av industri, bolig, næring, bevertning, kultur, med mer.

– Plasseringen tett på kollektivknutepunkt gjør arealene ekstra attraktive og naturlige for en fortetning og høy grad av utnyttelse, noe som er nødvendig om Oslo skal klare å vokse innenfor bærekraftmålene man har satt.


For mer informasjon kontakt:

Peder Skoglund, kommunikasjonsrådgiver
97626097
peder.skoglund@sporveien.com


Related links

Emner

Kategorier

Regions


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400