Gå videre til innhold
Det nye bussanlegget vil ha plass til enda flere busser.
Det nye bussanlegget vil ha plass til enda flere busser.

Pressemelding -

Sporveien bygger helelektrisk bussanlegg i Drøbak

Sporveien Bussanlegg AS bygger et nytt helelektrisk bussanlegg i Frogn kommune. Anlegget skal tilrettelegges for inntil 60 bussoppstillingsplasser, og skal dekke Ruters kapasitetsbehov for bussdrift i området.


Byggeklart for utslippsfri bussdrift

Anlegget skal bygges med helelektrisk drift for nye elektriske busser, som ved oppstart av den nye busskontrakten Ruter har inngått, skal betjene området allerede fra sommeren 2025. Med formål om å dekke kapasitetsbehovet for bussdrift i Follo, har Sporveiens utbyggingsavdeling i høst klargjort tomten i Holterkollveien 3B med sprengning og planering. Overskuddsmasser fra forberedende arbeider bearbeides, og vil utnyttes lokalt på tomten.

- Gjenbruk av overskuddsmasser etter høstens sprengningsarbeid, vil begrense massetransport og minske anleggstrafikk i området betraktelig. Miljøhensyn og bevissthet rundt klimaavtrykk ligger alltid naturlig til Sporveiens samfunnsoppdrag, også når vi bygger ny infrastruktur, sier Hans Olav Drømtorp Kristiansen, prosjektleder hos Sporveien.

Det vil også etableres solceller på tak, og borres energibrønner som vil ivareta noe av varme- og energibehovet til bussanlegget.

Flerfunksjonelt anlegg for fremtidens kollektivreise

Det nye bussanlegget i Holterkollveien 3B vil være et selvstendig anlegg, der alle funksjonene for bussdrift dekkes, inkludert administrasjonslokaler, verkstedspor for inntil fire busser, vaskehall, et såkalt PKK-spor for periodisk kjøretøykontroll, samt gode arbeidsforhold for de ansatte med sosiale soner, og pause- og lounge-områder for sjåførene. Bussanlegget vil ha et tilhørende delelager, og vaskehall med våt- og tørr sone for både innvendig- og utvendig renhold av bussene.

- Vi gleder oss over at det nå blir bygget et fremtidsrettet anlegg av mer permanent karakter, som gir bedre arbeidsforhold og levetid for de investeringene som gjøres i infrastruktur for lading av elektriske busser, sier Anders Steen-Nilsen, fagsjef bussanlegg i Ruter.

Rett før jul signerte Sporveien kontraherende entreprenør, der Consto vant frem i anbudsrunden: - Vi er takknemlig for at Sporveien har valgt oss som samarbeidspartner i dette spennende og fremtidsrettede prosjektet. Det er viktig for oss å bidra til det grønne skiftet, og vi ser frem til nok et godt samarbeid med Sporveien, sier prosjektleder Oscar Lundqvist i Consto.

- Prosjektet passer godt inn i vår portefølje, med tanke på geografi, arbeidets art og for en viktig oppdragsgiver som Sporveien. Fra andre liknende prosjekter har vi opparbeidet oss erfaring og kunnskap som vi vil nyttiggjøre oss av, og vårt dedikerte team har allerede startet planlegging og detaljprosjektering med full innsats, legger Lundqvist til.

Byggestart for selve anlegget vil skje i mars med ferdigstillelse våren 2025.

Gevinster ved ferdigstillelse:

  • Elektrifisering for utslippsfri kollektivtrafikk i Drøbaks-området: Fylkeskommunen estimerer at utfasingen av diesel- og biodrivstoffsbusser vil redusere klimagassutslippene med 31 440 tonn CO2-ekvivalenter.
  • Moderne- og effektive fasiliteter for bussoperatør, som et bidrag til å bedre arbeidsforhold for sjåfører og andre ansatte.

For mer informasjon kontakt:

Peder Skoglund, kommunikasjonsrådgiver
97626097
peder.skoglund@sporveien.com

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400